LESASHA

PACKAGING DESIGN

บริษัท คิวรอน จำกัด ต้องการปรับภาพลักษณ์ ม่ให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับจัดแต่งทรงผมแบรนด์ LESASHA ด้วยการปรับ Packaging Design และการสื่อสารแบรนด์ทั้งหมด มีความพรีเมียมในสไตล์ฝรั่งเศส โดยบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ LESASHA ถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ Lady, Girl, Guy และ Professional โดยแต่ละกลุ่ม มีการเลือกให้สี ลายกราฟิก รูปภาพ และโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกันไป หลังการปรับภาพลักษณ์ใหม่พบว่า : - จากผลสำรวจความทันสมัยและ วามเป็นสากลพบว่าคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย - ประกอบการสื่อสารในรูปแบบอื่นๆ บว่าสามารถกระตุ้นให้กลุ่มผู้หญิงอายุ 20-44 ปี สนใจซื้อสินค้าถึง 92%

BACK TO TOP

FAME LINE

FAMELINE NEW YEAR GIFT

บริษัท เฟมไลน์ จำกัด เล็งเห็นความสำคัญของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยเฉพาะคนพิการทางสติปัญญา จึงต้องการสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาการและศักยภาพในการสร้างอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยร่วมมือกับชมรมผู้ปกครองเพื่อคนพิการทางสติปัญญาสู่การมีงานทำ และภาคเอกชน ในการออกแบบของขวัญปีใหม่ ภายใต้ชื่อ “สมุดอิ่มสุข” สมุดปกผ้าที่ผ่านการตัดเย็บจากฝีมือของน้องๆผู้พิการทางสติปัญญาและผู้ปกครอง ส่งมอบเป็นของขวัญเติมความสุขทั้งคนทำ-คนรับ-และคนให้

BACK TO TOP

FAME LINE

FAMELINE NEW YEAR GIFT

บริษัท เฟมไลน์ จำกัด เล็งเห็นความสำคัญของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยเฉพาะคนพิการทางสติปัญญา จึงต้องการสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาการและศักยภาพในการสร้างอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยร่วมมือกับชมรมผู้ปกครองเพื่อคนพิการทางสติปัญญาสู่การมีงานทำ และภาคเอกชน ในการออกแบบของขวัญปีใหม่ ภายใต้ชื่อ “ไอเดีย I-ดัน”ชุดวาดฝัน ปั้นแรงบันดาลใจ ชุดเครื่องเขียนปกผ้าที่จะวาดเป้าหมายของคุณเอาไว้ แล้วมุ่งมั่นผลักดันให้ฝันนั้นเป็นไปได้...จริง! ผ่านการตัดเย็บจากฝีมือของน้องๆผู้พิการทางสติปัญญาและผู้ปกครอง ส่งมอบเป็นของขวัญเติมความสุขทั้งคนทำ-คนรับ-และคนให้

BACK TO TOP

home

work

service

news&careers

contacts